تور جزایر قناری + بارسلونا

تهران به بارسلونا
تاریخ شروع تور : 14 خرداد
تاریخ اتمام تور : 31 خرداد
Turkish
7 شب
برنامه سفر
ردیفبهمدت اقامتتوضیحات
تهرانبارسلونا3 شب
بارسلوناجزایر قناری4 شب
مشخصات تور
مدارک لازم : مدارک لازم برای اخذ ویزای اسپانیا 1-اصل گذرنامه با امضاء، به همراه گذرنامه های قبلی به همراه کپی از تمام صفحات گذرنامه حتی صفحات سفید. الف-مدت اعتبار حداقل 6 ماه از تاریخ ورود. ب.ارائه گذرنامه جداگانه برای هر نفر الزامی است. -6 دو قطعـه عکـس 4*3 رنگـی، تمـام رخ بـا زمینـه سـفید، کامـلا از روبـرو، بـدون لبخنـد، بـدون عینـک ، گـردی صورت کاملا مشـخص باشـد، حداکثـر بـرای 6 مـاه اخیـر،عکـس بـا پاسـپورت و ویزاهـای قبلی یکی نباشـد. 3-اصل شناسنامه و ترجمه به همراه کپی از کلیه صفحات آن 4-اصـل گواهـی حسـاب بانکـی بـا مهـر و امضـاء بانـک فقـط بـه زبـان انگلیسـی و ارائه گـردش حسـاب و گواهـی تمکن به یورو الزامیسـت و زمـان صـدور گواهـی حسـاب بانکـی حداکثـر 10 روز قبـل از تاریـخ تحویـل مـدارک به سـفارت باشـد. پرینت حساب بانکی و گواهی تمکن باید در یک روز و از یک حساب گرفته شده باشد. الف-حساب های جاری: کارکرد شش ماه اخیر به زبان انگلیسی ب-سپرده های بانکی به همراه گردش شش ماهه سود *ارائه گردش حساب سود سپرده بلند مدت به زبان انگلیسی از طرف بانک، همراه با مهر شعبه و امضاء بانک *باید حداقل موجودی حساب یا سپرده برای هر نفر500/000/000 ریال باشد. 5-اصل و ترجمه سند مالکیت 6-اصل و ترجمه مدارک شغلی، (گواهی اشتغال به کار و حکم کارگزینی و سه فیش آخر حقوقی) الف-پزشکان: پروانه مطب یا حکم کارگزینی از بیمارستان، پروانه دائم پزشکی، کارت نظام پزشکی ب-وکال: پروانه وکالت ج-مشـاغل دولتـی: حکـم کارگزینـی، آخریـن فیـش حقوقـی و یـا نامـه از سـازمان مربوطـه بـا ذکـر مـدت اشـتغال، سـمت و میـزان حقـوق دریافتـی و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهـر سـازمان د-بازنشسته ها: ارائه حکم بازنشستگی، ارائه آخرین سه فیش آخر حقوقی ه-مشاغل غیردولتی: گواهی اشتغال به کار از شرکت مربوطه به همراه فیش حقوق و سابقه بیمه تامین اجتماعی با مهر سازمان و-در صورت خویش فرما بودن: جواز کسب / آخرین آگهی تغییرات ی-معلمـان ، اسـاتید و اعضـاء هیئـت علمـی دانشـگاه: اصـل حکـم کارگزینـی یـا گواهـی اشـتغال بـه کار بـه همـراه فیـش حقـوق و سـابقه بیمـه تامیـن اجتماعـی بـا مهر سـازمان ز-(دانش آموزان، دانشجویان ) اصل و ترجمه نامه اشتغال به تحصیل *جهــت دانــش آموزانــی کــه در ســال تحصیلــی قصــد ســفر دارنــد، عــلاوه بــر نامــه اشــتغال بــه تحصیــل، ارائــه اصــل و ترجمــه رضایت نامــه کتبــی از مدیریــت مدرســه بــا ذکــر تاریــخ ســفر الزامــی میباشــد. 7-بـرای فرزنـدان زیـر 18 سـال کـه بـدون همراهـی یکـی از والدیـن سـفر مـی کننـد رضایتنامـه محضـری الزامـی اسـت و نیـاز بـه ترجمـه بـه زبـان اسـپانیایی دارد. 8-اصل و ترجمه مدارک شغلی و مالی همسر برای خانم های خانه دار. *حضور کلیه مسافرین جهت انگشت نگاری در سفارت الزامی میباشد. *مدارک تا زمان بازگشت مسافر از سفر، نزد آژانس باقی میماند. چــک رمــزدار یــا ضمانتنامــه بانکــی حداقــل بــه مبلــغ 500/000/000 ریال در وجــه آژانــس محــل ثبــت نــام جهــت ضمانــت حســن اجـرای تعهـدات کـه پـس از بررسـی مـدارک در صـورت نیـاز بـه ضمانـت هـای بیشـتر متعاقبا اعلام میگـردد. دارند.A4 کلیه مدارک نیاز به 2 سری کپی در برگه لازم بذکـر اسـت بـا توجـه بـه مـدارک ارائـه شـده و نظـر سـفارت ممکـن اسـت مـدارک دیگـری از مسـافر در خواسـت گـردد کـه تهیـه و ارائـه آنهـا جهـت اخـذ ویـزا الزامـی مـی باشـد. *کلیه مدارک نیاز به ترجمه اسپانیایی دارند بدون نیاز به تائید دادگستری و امور خارجه
خدمات تور : صبحانه, بیمه مسافرتی, گرفتن ویزا, ترانسفر فرودگاهی, راهنمای تور, پرواز/بلیط داخلی, گشت شهری
توضیحات : تور بارسلون-قناری : روز اول :بعد از رسیدن به فرودگاه بارسلونا و عوض کردن ترمینال ، پرواز به جزایر زیبای قناری ( تنریف) ، ادامه ی روز وقت ازاد و در اختیار مسافر ، اقامت در تنریف.روز دوم:وقت آزاد و در اختیار مسافر ، در این روز شما میتوانید از پارک های ملی معروف تنریف بهشت گمشده ی اروپا از جمله پارک ملی تیده و پارک ملی تیمانفایا دیدن کنید ، بدون شک روز دوم برای با بازدید از این پارک ها برای شما فراموش نشدنی خواهد شد پرا که مناظر اتشفشانی این پارک ها ثبت جهانی یونسکو شده اند و بسیار بسیار به یاد ماندنی . سپس گشتی در سانتا کروز د تنریفه بزنند که مرکز جزیره ی تنریف است و شهری مملو از جاذبه های گردشگری هیجان انگیز است از جمله اپرا خانه ساحل زیبا ، موزه ی هنرهای زیبای سانتا کروز و دهها جاذبه ی دیگر. اقامت در تنریف.روز سوم :وقت ازاد و در اختیار مسافر ، قطعا هر گردشگر حرفه ای که جزایر قناری را در لیست مکان هایی کا باید ببیند دارد ، میداند که در سفر و تور جزایر قناری باید حتما سری به سواحل زیبا و به یاد ماندنی این جزیره ببرد و از دریا و شن های طلایی و افتاب بینظیر آن لذت ببرد از همین رو در روز سوم تور اسپانیا شما میتوانید بازدید از سواحل تنریف را در دستور کار خود قرار دهید برای مثال ساحل گرن کاناریا را ببینید که یکی از خوشنام ترین سواحل است در ادامه ی روز میتوانید گشتی در مجموعه ی آثار سزار مانریک، لانزاروته بزنید و قدری اطلاعات هنری و تاریخی را به روزتان اضافه کنید. اقامت در تنریف.روز چهارم :بعد از صرف صبحانه ، ترانسفر به فرودگاه برای پرواز به بارسلونا ، به محض رسیدن به بارسلونا و تحویل گرفتن چمدان ها ترانسفر به هتل ، ادامه ی روز وقت ازاد و در اختیار مسافر اقامت در بارسلونا.روز پنجم:بعد از صرف صبحانه ، روز چهارم به گشت شهری بارسلونا اختصاص دارد که و شامل بازدید از : کلیسای زیبای ساگرادا فامیلیا ، پارگ رنگارنگ گوئل ، و اپارتمان کاسا باتلو که دارای معماری بسیار هنرمندانه و جذاب و جدید است و ....... ، اقامت در بارسلونا.روز ششم :وقت آزاد و در اختیار مسافر ، در این روز شما میتوانید به بازارها و مراکز خرید بارسلونا سری بزنید و سوغاتی های به یاد ماندنی از تور اسپانیای خود خریداری کنید. اقامت در بارسلونا.روز هفتم :وقت آزاد و در اختیار مسافر. میتوانید در این روز به سواحل زیبای بارسلونا سری بزنید و لذت ببرید. اقامت در بارسلونا.روز هشتم:ترانسفر به فرودگاه برای پرواز به تهران.
نظرات کاربران

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است