عضویت در خبرنامه

برای دریافت تورهای لحظه آخری

بستن

اطلاعات پرواز

ایر لاین ماهان

چین

پایان : 1397/1/31

تهران

شروع : 1397/1/22

       ایر لاین : ماهان        نوع سفر : هوایی

  • اطلاعات تکمیلی
مدارک لازم
۷ اﺻﻞ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ۲ – ﻣﺎه اﻋﺘﺒﺎر از زﻣﺎن ﺧﺮوج ۶X۴ ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻜﺲ رﻧﮕﻲ – ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻋﻜﺲ ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻴﻠﻴﻮن۱۰
خدمات آژانس
ﭘﺮواز ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻳﺮ ﻫﻮاﭘﻴﻤﺎﺋﻲ ﻣﺎﻫﺎن ﮔﻮاﻧﮕﺠﻮ – ﺑﻪ – وﻳﺰاي ﭼﻴﻦ ۵ اﻗﺎﻣﺖ در ﻫﺘﻞ – ﺳﺘﺎره ﺑﺎ ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ – ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮ ﻓﺮودﮔﺎﻫﻲ و ﺑﻴﻦ ﺷﻬﺮي و ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺎه – راﻫﻨﻤﺎي ﻓﺎرﺳﻲ زﺑﺎن اﺳﺘﻘﺒﺎل در ( –(GREEN GROUP ) ﻓﺮودﮔﺎه ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻠﻮي ﮔﺮﻳﻦ ﮔﺮوپ  - ﮔﺸﺖ ﺑﺎ ﻧﺎﻫﺎر در ﺷﻨﺰن) رﺳﺘﻮران ﺑﺎرﺑﻴﮕﻮ ﺑﺮزﻳﻠﻲ Window of the world ﺑﺎزدﻳﺪ از
توضیحات

ارﺳﺎل ﻣﺒﻠﻎ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻮر در زﻣﺎن ﺛﺒﺖ ﻧﺎم اﻟﺰاﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﭘﺮواز ﭼﺎرﺗﺮ و ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﺮداد و ﻫﺘﻞ ﮔﺎراﻧﺘﻲ ﻣﻲ ۱۰ در ﺻﻮرت وﻳﺰاي ﻓﻮري ﻣﻴﮕﺮدد ۳۰ روز ﻗﺒﻞ از ﭘﺮوازﻣﺒﻠﻎ دﻻر ﺑﻪ ﭘﻜﻴﺞ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﺴ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺎﻓﺮ ازﻫﺮ ﻧﻮع ﻣﻤﻨﻮﻋﻴﺖ ﺧﺮوج از ﻛﺸﻮر و اﻋﺘﺒﺎر ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺑﺎﺷﺪ

مدت اقامت

گوانجو - 7 شب

دریافت فایل pdf


  • هتل های قابل ارائه
ستاره خدمات 2 تخته 1 تخته

Cavan Guangzhou

B.B

2 تخته

6150000 تومان

1 تخته

7600000 تومان

Vaperse Zhujiang NewTown

B.B

2 تخته

6450000 تومان

1 تخته

8500000 تومان