ارز مسافرتی

14 مهر 1397

 

  ارز مسافرتی ۱۱,۸۰۰ تومان قیمت خورد.

 

هر یورو امروز برای مسافران خارج از کشورحدود ۱۱هزار و ۸۰۰ تومان توسط بانک های عامل فروش ارز مسافرتی فروخته میشود.

 

تسنیم