بازگشت سرباز هخامنشی به ایران

13 شهریور 1397


.نقش برجسته‌ای که ۶۰ سال پیش از تخت جمشید دزدیده شده بود در آمریکا به مقامات ایران تحویل داده شده و به زودی به ایران برخواهد گشت