فروش ارز مسافرتی و دانشجویی در همه بانک

13 شهریور 1397بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی از این پس همه بانک ها مجاز به فروش ارز مسافرتی و دانشجویی به مشتریان هستند🔹